سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

اولین کلمه...

سلنای گلم سلام نازنین من دو روز قبل وقتی باهات بازی می کردم ، گفتی : " گاگا "، الهی فدای اون گاگا گفتنت بشم من. اول فکر کردم همین طوری یه چیزی گفتی ولی بعدش وقتی ازت خواستم تکرار کنی بازم گفتی " گاگا " ...خیلی ذوق کرده بودم و صدبار بوسیدمت.قربون دختر شکموم بشم که اولین کلمه خودشو با گاگا شروع کرد. دختر گلم لحظه شماری می کنم تا بابا و مامان رو صدا کنی. دختر نازم کلی کارای با مزه انجام می دی و هر روز شیرین و شیرین تر می شی. تا بهت می گم سلنا بیا بغلم ، بال بال می زنی وقتی مامی ناهید سرفه می کنه ، بعدش الکی تو هم سرفه می کنی و دنبالش هم خودت می خندی وقتی از غذا خوردن سیر می شی ،دهنتو اونقدر محکم می بنی که به هیچ وجه نمی تو...
16 بهمن 1392
1